Customer Services

Map

주소
도로명 주소 : (우)06031 서울 강남구 논현로 837 원방빌딩 5층 일부 (주)닥터스영앤영
지번 주소     : (우)06031 서울 강남구 신사동 584-3 원방빌딩 5층 일부 (주)닥터스영앤영
대표번호 02-535-1146
홈페이지 www.drs-young.com
지하철역 압구정역3호선   |   4번 출구 도보 4분신사역3호선   |   8번 출구 도보 17분
버스정류장
국민은행(23106)   |   24m

간선 147   |   148   |   240   |   463

지선 4211

국민은행압구정지점(23430)   |   46m

간선 147   |   148   |   463

지선 4211   |   4419

압구정역4번출구(23105)   |   272m

간선 147   |   148   |   240   |   463

지선 4211